المان های قالب

برند گرید - استایل پیشفرض

ونوس
نورشید
کارامکس
سانی
روبان نور
تیپ لند(بافه گلستان)
پارس استار
برند خوش نام EDC
المان های قالب

برند گرید - همراه با خط حاشیه

ونوس
نورشید
کارامکس
سانی
روبان نور
تیپ لند(بافه گلستان)
پارس استار
برند خوش نام EDC
المان های قالب

برند گرید - هاور ساده

ونوس
نورشید
کارامکس
سانی
روبان نور
تیپ لند(بافه گلستان)
پارس استار
برند خوش نام EDC
المان های قالب

برند گرید - هاور چندگانه

ونوس
نورشید
کارامکس
سانی
روبان نور
تیپ لند(بافه گلستان)
پارس استار
برند خوش نام EDC
المان های قالب

برند ها حالت کاروسل - استایل پیشفرض

المان های قالب

برند کاروسل - دارای خط حاشیه

المان های قالب

برند ها به همراه پس زمینه

ونوس
نورشید
کارامکس
سانی
روبان نور
تیپ لند(بافه گلستان)
پارس استار
برند خوش نام EDC